Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  11. prosinca 2018.

 

2. nedjelja kroz godinu (B)

14. siječnja 2018.
On najprije nadje svoga brata Simuna tece mu: "Nasli smo Mesiju!" - sto znaci "Krist - Pomazanik".

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: “Evo Jaganjca Božjega!” Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: “Što tražite?” Oni mu rekoše: “Rabbi” - što znači: “Učitelju - gdje stanuješ?” Reče im: “Dođite i vidjet ćete.” Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: “Našli smo Mesiju!” - što znači “Krist - Pomazanik”. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: “Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!” - što znači “Petar – Stijena” (Iv 1,35-42).

____________


Petre, našli smo Mesiju, je sav zadihan pripovijedao ribar Andrija svome starijem bratu. -  Mesija? Kako ne? I baš si ga ti našao?

Sa Zebedejevim Ivanom bio sam na Jordanu i slušali smo Krstitelja. Da znaš, da već dugo naviješta, da dolazi net­ko, koji će biti veći od njega. Upravo jutros okrenuo se pre­ma čovjeku koji je prolazio i rekao: Gledajte, Jaganjac Bož­ji. Išli smo za tim čovjekom - ime mu je Isus - i kada je piimijetio da Ga slijedimo, pozvao nas je k sebi. Do kasne večeri ostali smo kod Njega. Izvanredan je Čovjek

O čemu ste razgovarali?

Pitali smo Ga, što znači riječ Jaganjac Božji, koju smo čuli o Njemu na rijeci. Protumačio nam je.

Najprije znači povezanost s prorocima, koji nam kroz stoljeća navješćuju budućeg Mesiju. Sve, što govore o Nje­govoj sili i vladanju, treba razumjeti u duhovnom značenju. Neće silom podjarmiti susjedne narode, nikoga neće zarobi­ti, naprotiv, svima će naviještati slobodu i mir. Još više, upozorio nas je na vidioca Izaiju, koji veli, da će biti budući Pomazanik kao Janje, koje vode na striženje i na klanje, a ono neće otvoriti usta svoja. Žrtvovan će biti kao uskrsno janje, čija će krv spasiti čovječanstvo duhovne smrti, kao što je krv janjeta u Egiptu za vrijeme Mojsija spasila izraelske sinove od tjelesne smrti.

Janje znači također, da će Njegovo naviještanje biti dru­gačije od Krstiteljevog. Glas Krstitelja je glas lava, koji riče u pustinji. Prijeti i potresa srca, da probudi usnule i uspava­ne savjesti. Njegova nauka je nauka straha. Siječe drveće i baca ga u oganj. Mesijin postupak bit će drugačiji. Tinjaju­ći stijenj, neće ugasiti i napuknutu trstiku neće prelomiti. Tra­žit će, što je izgubljeno, izliječit će, što je bolesno, uspravit će, što je palo. Neće se družiti s bogatima i mogućima, nego s onima, koje je život potisnuo na rub. Navješoivat će unu­tarnju slobodu srca, koja je u tome, da se čovjek oslobodi zla i strasti. Nije najveća nesreća ono, što tlači čovjeka iz­vana, veća je ona, koja ga zarobijuje iznutra.

Tog Čovjeka moram vidjeti i čuti, rekao je Petar. Od­mah ćeš me sutra odvesti k Njemu.