Biskup Marijan Bogdanović posjetio je 1768. župu Bijela (u brčanskom kraju) kojoj su pripadala 22 naselja gdje je živjelo 3420 katolika u 472 obitelji. U Garevu (Garevcu), jednom od sela župe Bijela, našao je 30 obitelji (154 odrasle osobe i 78 djece) i napravio popis žitelja koga je poslao rimskoj kongregaciji za propagandu vjere.

Evo toga popisa:

1. Mijo Bičvić       8       2
2. Petar Paurović       10       7
3. Matija Katić       4       5
4. Matija Knezović       4       2
5. Nikola Petrić       8       4
6. Petar Stanić       6       5
7. Nikola Stanić       3       3
8. Grgo Čović       7       2
9. Ivan Burić       5       2
10. Mijo Molšević       4       5
11. Ivan Pavlović       4       5
12. Ivan Čavlinović       3       1
13. Mijo Varljić       4       4
14. Ambroža Varljić       6       4
15. Matija Barkić       5       5
16. Grgo Kljaić       3       2
17. Andrija Bardarević       6       3
18. Martin Bardarević       1       –
19. Božo Vlašić       6       –
20. Marko Čavlinović       5       2
21. Ivan Bulutović       3       2
22. Grgo Lagatarević       4       2
23. Martin Krainović       11       2
24. Grgo Krainović       2       –
25. Šimun Krainović       3       1
26. Matija Boksinović       7       1
27. Stjepna Dorić       9        2
28. Jakov Dorić       5        –
29. Barbara Protarkić       4        3
30. Lucija Biškić       4        2
Ukupno   odrasli 154        djece 78  

Prema izvješću biskupa fra Augstina Miletića iz god. 1813. u kapelaniji Garevo bila su ova naselja:

r.b.  Naziv mjesta    Br.kuća Br.odraslih Br.djece Druge vjere
 1. Garevo    70 315 200 nema
 2. Kladari    41 188 138 nema
 3. Hasić D. i G.    62 243 174 Pravosl.
 4. Tišina    25 105 62 Pravosl.
 5. Prud    43 162 138 Pravosl.
 6. Kornica, Čardak    89 316 260 Pravosl.
 7. Živkovo Polje    16 54 32 Pravosl.
 8. Dobrnja    40 157 113 nema
 9. Riječani    40 177 157 Pravosl.
10. Kužnjača    19 81 48 Pav. i musl.
11. Oteža    7 37 21 nema
Sabrano    452 1835 1343
Ukupno duša 3178

Broj katolika u župi Garevo između 1855.g. i 1884.g.:

Godina popisa       Broj katolika
1855. godina       2562 katolika
1864. godina       2671 katolik
1870. godina       2258 katolika
1877. godina       1857 katolika
1884. godina       1920 katolika

Zbog kuge, koja je tih godina harala Bosanskom Posavinom, i osnivanja novih župa, župa Garevo bilježi manji broj katolika. God. 1848. od Gareva se odvaja nova župa Tišina, a osnivanjem župe Gradačac 1868. godine neka sela garevačke župe pripast će Gradačcu.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856 godinu, a prema podatcima iz 1855. godine u župi Garevo je brojila 387 katoličkih domaćinstava u kojima je bilo 414 bračnih parova. Župi Garevo su tada pripadala sljedeća naselja:

Naziv mjesta       Broj kuća  Broj duša
1. Garevo       67  447
2. Babešnica       14  103
3. Bare       15  94
4. Beljevina       15  102
5. Čardak       43  252
6. Dobernja       22  134
7. Jeovača       13  77
8. Kladari donji       41  327
9. Kladari gornji       8  55
10.Kornica       34  215
11.Kužnjača       15  120
12.Ledenice       9  67
13.Modriča       10  57
14.Oteža       17  102
15.Riećani       41  278
16.Tolisa        7  43
17.Živkovo polje       16 89
Domaćinstava

Bračnih parova

      387

      414

2562 duše

Prema Franjevačkom šematizmu iz 1864. godine u župi Garevo je bilo 391 katoličko domaćinstvo, a 370 bračnih parova. Župi su te godine pripadala sljedeća sela s ovim brojem domaćinstava i brojem članova:

Naziv mjesta    Broj kuća       Broj duša
 1.Garevo    64       445
 2  Babešnica    14       118
 3. Bare    15       99
 4. Bjeljevina    14       106
 5. Čardak    43       270
 6. Dobrnja    19       129
 7. Jeovača    13       75
 8. Kladari doljni    49       337
 9. Kladari gornji    9       99
10.Kornica    33       239
11.Kužnjača    15       119
12.Ledenice    12       79
13.Modriča varoš    10       50
14.Oteža    11       56
15.Riečani    48       320
16.Tolisa    8       37
17.Živkovo-polje    14       83
Sabrano    391 domać.,

370 bračnih par.

      2661 duša

U Šematizmu iz god. 1877. nalaze si i ovi podatci o župi Garevo:

Naziv mjesta   Broj kuća   Broj duša
 1.Garevo   70   493
 2  Babešnica   17   107
 3. Dobrnja 25   131
 8. Kladari doljni 48   308
 9. Kladari gornji 14   79
11.Kužnjača 1   132
13.Modriča 20   74
14.Oteža   14   94
15.Riečani   47   301
16.Tolisa   6   103
17.Živkovo-polje   14   83
Sabrano   301   1857

Austrougarska vrši popis stanovništva 16. lipnja 1879. godine pod ovakvim raspodjelama: teritorij – okružje Zvornik – Donja Tuzla – kotar Gradačac i politička ispostava Modrič, te naziv općine. Donosimo samo broj rimokatolika:

Naziv općine Naziv mjesta Br. kuća Br.muških Br.ženskih Ukupno
           
Babešnica Kužnjača 12 30 26 56
Babešnica 17 66 57 123
Dobrinja Dobrinja 24 61 62 123
Kladari 20 57 61 118
Oteža 23 72 60 132
Garevac Garevac 74 278 236 514
Kladari Kladari 49 178 161 339
Modrič Modrič 79
Mrka Ada Mrka Ada 24 82 65 147
Riečani Cerova 25 77 57 134
Kužnjača 12 38 26 64
Trebava 24 77 76 153
Ukupno 304 1016 887 1982

U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a prema podacima iz 1884. godine u župi Garevo navede se sljedeća mjesta s brojem katolika:

   Naziv mjesta         Broj duša
1. Garevo         456
2. Babešnica         93
3. Dobrinja         98
4. Kladari donji         332
5. Kladari gornji         130
6. Kužnjača         132
7. Modrić         71
8. Oteža         133
9. Riečani         369
10.Živkovo-polje         106
Sabrano         1920

Broj katolika u Garevcu u posljednjih 40 godina:

Godina popisa         Broj katolika
1973. godina         2500 katolika
1991. godina         2943 katolika
2001. godina         52 katolika
2014. godina       125 katolika