ŽUPA PRUD

2437

Župa Prud nalazi se u Bosanskoj Posavini, na ušću rijeke Bosne u Savu, a sa zapada i juga opasuje ju vijugavi, 11 km dug riječni rukavac Starača. Udaljena je oko 3 km od Bosanskog Šamca u smjeru zapada.

U izvješću apostolskog vikara biskupa fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godine u župi Bijela pored ostalih mjesta navodi se i mjesto Prud, s 11 katoličkih kuća i 67 katolika, a od toga je bilo 38 odraslih osoba (koje se pričešćuju) i 29 djece (nepričešćenih).

Prema popisu biskupa fra Augustina Miletića iz 1813. godine u kapelaniji Garevo (Garevac) u ostalih mjesta navodi se i mjesto Prud, s 43 katoličke kuće i 300 katolika, a od toga su bile 162 odrasle osobe i 138 djece.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856., a prema podacima iz 1855. godine, u župi Tišina između  ostalih mjesta spominje se i mjesto Prud, sa 65 katoličkih obitelji i 560 katolika, a prema podacima Šematizma za 1864. godinu župi Tišina pripadalo je i mjesto Prud, sa 79 katoličkih obitelji i 636 katolika. Šematizam Bosne Srebrene za 1877. godinu navodi da je župi Dubica između ostalih mjesta pripadalo i mjesto Prud, s 58 katoličkih obitelji i 484 katolika.

Prema Imeniku klera i župa za 1885., a s obzirom na podatke iz 1884. godine, u župi Dubica između ostalih mjesta nalazimo i mjesto Prud, s 517 katolika, a prema podacima Imenika klera i župa za 1910. godinu u župi Bosanski Šamac između ostalih mjesta spominje se i mjesto Prud, koji je imao 663 katolika i 58 pravoslavaca.

U Šematizmu za 1932. godinu, a prema podacima iz 1931., u župi Bosanski Šamac spominje se mjesto Prud, s 1066 katolika i 55 pravoslavaca, a prema Šematizmu za 1961. godinu, koji donosi podatke iz 1959., u župi Bosanski Šamac također nalazio mjesto Prud, s 1284 katolika.

Dekretom broj 1163/90. utemeljena je župa Prud, odvojena od župe Bosanski Šamac. Svečano je proglašena 7. listopada 1990. godine, a već 1991. sagrađena je župna crkva. U trenutku utemeljenja župa Prud brojala je oko 320 katoličkih obitelji.

Tijekom rata 1992.-1995. srpski su ekstremisti protjerali sve Hrvate katolike, a zatim do temelja razorili tek sagrađenu župnu crkvu i ostale crkvene objekte.

Župa Sv. Roka

BiH 76292 PRUD